Loading...

  RegioTV Tiel – Algemene Gebruikers Voorwaarden

   

  .

  1. Intellectuele eigendomsrechten
  2. Aansprakelijkheid
  3. Bijdragen gebruikers
  4. Rechtskeuze
  5. Vragen
  Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het RegioTV Tiel Platform – Online Nieuws Platform – Websites die worden beheerd door RegioTV Tiel en alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk: RegioTV Tiel). Door een RegioTV Tiel Website te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en door u worden aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u de RegioTV Tiel Website niet te gebruiken.

  Intellectuele eigendomsrechten

  De (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit de (inhoud van de) RegioTV Tiel Websites – waaronder mede begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op de RegioTV Tiel Websites bevinden – berusten bij Delta Media, haar licentiegevers of inzenders van bijdragen op de RegioTV Tiel Websites. De RegioTV Tiel Websites zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor ieder ander gebruik van de (inhoud van de) RegioTV Tiel Websites – daaronder mede begrepen distributie, reproductie, framing, wijziging, openbaarmaking of verzending – is voorafgaande schriftelijke toestemming van RegioTV Tiel vereist.

  Aansprakelijkheid RegioTV Tiel

  RegioTV Tiel gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de RegioTV Tiel Websites. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de RegioTV Tiel Websites of de onbereikbaarheid van de RegioTV Tiel Websites, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de RegioTV Tiel Websites gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van RegioTV Tiel. In het geval de informatie op de RegioTV Tiel Websites onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan RegioTV Tiel hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van RegioTV Tiel.  RegioTV Tiel is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) en voor de inhoud van door derden aangeboden bijdragen zoals foto’s en videomateriaal.

  Bijdragen gebruikers

  Op sommige onderdelen van de RegioTV Tiel Websites is het mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage (waaronder bijvoorbeeld de deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten etc.) te leveren aan de RegioTV Tiel Websites. Ten aanzien van deze bijdragen gelden echter wel een aantal regels:

  • De gebruiker zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. De gebruiker zal geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen; de gebruiker garandeert door deelname over alle (intellectuele eigendoms-) rechten – waaronder begrepen auteursrechten en merkrechten – op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart RegioTV Tiel voor mogelijke aanspraken van derden terzake;
  • Alle rechten ten aanzien van de bijdrage – met uitzondering van de rechten op foto’s, video’s en ander beeld- of geluidsmateriaal – worden op het moment van deelname door de gebruiker overgedragen aan RegioTV Tiel, zonder dat RegioTV Tiel hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Als gevolg van deze rechtenoverdracht kan RegioTV Tiel de bijdrage onbeperkt gebruiken en (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik van de bijdrage in televisie- en radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, internet sites of overige internet toepassingen, etc. Indien voor de overdracht nog een nadere akte nodig is, zal de gebruiker hieraan zijn volledige medewerking verlenen.
  • Ten aanzien van foto’s, video’s en ander beeld- of geluidsmateriaal geldt dat de rechten op het materiaal bij de gebruiker blijven. De gebruiker verstrekt aan RegioTV Tiel een onbeperkte licentie voor het gebruik van het materiaal, zonder dat RegioTV Tiel hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Op grond van deze licentie is RegioTV Tiel gerechtigd het materiaal onbeperkt en voor elk doel te gebruiken en/of te (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de uitzending in televisie- en/of radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, internet sites of overige internet toepassingen, etc.
  • De gebruiker zal geen misbruik maken van de RegioTV Tiel Websites, bijvoorbeeld door het overspoelen van forums of soortgelijke diensten met (vrijwel) dezelfde berichten;
  • RegioTV Tiel behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken. Daarnaast heeft RegioTV Tiel het recht om bij herhaaldelijk misbruik gebruikers uit te sluiten van deelname; beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers/derden op de RegioTV Tiel Websites worden op eigen titel en onder verantwoordelijkheid van deze gebruikers/derden ingediend en zijn niet die van (medewerkers van) RegioTV Tiel;
  • De gebruiker zal in de bijdrage geen commerciële berichten opnemen (bijvoorbeeld geen advertenties plaatsen in weblogs, forums en/of chatgroepen);
  • Eventueel door de gebruiker verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden;
  • De bijdragen van gebruikers worden voor eigen rekening en risico van de gebruiker geplaatst. NMP kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor bijdragen van gebruikers.
  • De gebruiker gaat ermee akkoord dat zijn nickname zoals vermeld in het RegioTV Tiel – ID vermeld wordt bij de foto/video. Voor andere doeleinden hoeft RegioTV Tiel geen bronvermelding toe te passen.

  Rechtskeuze

  Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door RegioTV Tiel aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de Websites staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

  Vragen

  Als je meer wilt weten over onze algemene spelvoorwaarden en gebruikersvoorwaarden, dan kun je contact opnemen met RegioTV Tiel.

  Als je meer wilt weten over onze privacy- en cookiestatement, dan kun je contact opnemen met info@regiotvtiel.nl